Bra att veta

 


 

Avbokningsvillkor

För avbokning av betalda resor gäller:

 • tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10 EUR / 90 SEK i expeditionsavgift.
 • tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
 • platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.

Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av sjukdomsfall eller annat oöverstigligt hinder debiteras 10 EUR / 90 SEK i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen bör styrkas med t.ex. läkarintyg.


Betalningsvillkor

Resan skall vara betald före avresan. Betalning kan ske enligt följande:

Internet-bokning

Följ instruktionerna i online bokningen.

Bokning per telefon

Resa som bokats via vår telefonbokning kan betalas i förväg på vår online bokning. Gå till betalning och följ instruktionerna.

Betalning i hamnen

Om betalning enligt ovan ej är möjlig, kan efter överenskommelse med bokningen betalning ske i hamnen. Vi rekommenderar dock förhandsbetalning eftersom incheckningen går snabbare och underlättas.


Biljettkontroll

I terminalens incheckning byts resebiljetten ut mot landgångskort (Boarding card) som visas upp vid ombordstigningen.

I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Vid behov av ledsagare kontakta vår försäljning eller incheckning.

Passagerare utan fordon:

Bör anlända till hamnen senast 30 minuter före fartygets avgång. Bokningarna för passagerare med försenad ankomst är inte mera i kraft.

Landgången och incheckningen stängs 15 minuter före avgång.

Passagerare med fordon:

Bör anlända till hamnen senast 1 timme före avgång. Bokningarna för passagerare och fordon med försenad ankomst kan ej garanteras (fordonet sätts på väntelista).

Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan. Se även säkerhetsbestämmelser ombord.


Bokning och biljetter

Bokning av biljetter kan ske på följande sätt:

 • Internet bokning
 • Telefon: Finland +358 (0)207 716 810Sverige +46 (0)90 18 52 00
 • Via resebyrå

I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges släktnamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet samt ev. rörelsehinder.

Om biljetten används vid en annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste ombokning ske. Ändringen bör antecknas på biljetten. Eventuell differens i priset p.g.a. annan prissäsong bör samtidigt erläggas, inga andra avgifter uppbärs för ombokning.

Ifall den ursprungliga biljetten förkommit skall en ny biljett inlösas. Rederiet ersätter inte borttappad, stulen eller förstörd biljett. Reseförsäkring rekommenderas.

En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och att annulleringen antecknats på biljetten. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbokningsvillkoren.

Giltighetstiden för resebiljetten är 6 månader fr.o.m. dagen då kunden löst ut biljetten.


Hamnarna

VASA

Vägbeskrivning: Vasa hamn ligger ca 4 km från centrum på Vasklot. Följ märkningen ”Umeå” så kommer  du till färjeterminalen.

Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsfri obevakad parkering.

UMEÅ

Vägbeskrivning: Umeå hamn ligger ca 20 km öster om Umeå. Kör E12 från Umeå mot kusten. Följ märkningen E12, slutar vägen vid färjeläget.

Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsbelagd obevakad parkering.

Anslutningstrafiken till/från terminalerna

Bussanslutning till och från terminalerna i Vasa och Umeå har upphört under hösten 2005. Om du behöver transport till hamnen ber vi dig ringa nåt av taxibolagen. Hör dig för om fasta priser och samåkningsmöjliheter.

Vasa Ulataksi

Tel: 06-100 411 eller från

GSM: 0600-300 11

Taxi Mix (Umeå)

Tel: 090-14 12 14

Ombord hjälper vi gärna dig att beställa taxi från hamnen. Anmäl behov av transport till kassan i kafeterian så beställer vi bilar till fartygets ankomst. Vi kan även ordna samåkning.


Hälsotillstånd, graviditet, handikapp

Personer med nedsatt hälsotillstånd och härav begränsad förmåga att ta vara på sig själva under resan skall före bokningen av resan kontrollera med sin läkare att hinder för resa ej föreligger.

Vi rekommenderar inte att gravida kvinnor reser i graviditetens slutskede.

Handikappade och rörelsehämmade personer skall vid planeringen av resan beakta de begränsningar sjöresan medför och de krav en eventuell nödsituation ställer. Ifall en dylik person behöver hjälp av en annan person, skall han/hon själv ombesörja lämplig följeslagare för resan.

Personer, vilkas förmåga att ta vara på sig själva under resan är nedsatt till följd av tidigare nämnda orsaker, skall meddela härom vid bokningen av resan samt vid ombordstigningen uppge behövliga personuppgifter till fartygets information. För upprätthållande av säkerheten ombord ligger prövningsrätten visavi resetillstånd och utnyttjande av följeslagare hos fartygets befälhavare.

Vi rekommenderar att rullstolsbundna passagerare använder landgången för ombordstigning. Detta p.g.a. att vi inte kan garantera placering av fordon nära passagerarhissen. Vår personal kan ge mera information vid bokning.


Identitetskontroll

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s plenum bestämde enhälligt i november 2001 om att skärpa skyddsbestämmelserna ombord på fartyg och i alla hamnar. I juli 2004 trädde de nya skyddsbestämmelserna i kraft.

Passagerare bör vara förberedda på skyddskontroller omfattande bl.a. att personens identitet bör kunna bevisas på ett tillförlitligt sätt med ett ikraftvarande identitetsbevis, såsom:

 • Pass
 • Körkort
 • ID kort med bild, utfärdat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt)
 • FPA kort med bild (Finland)

Skyldighet att styrka sin identitet gäller alla passagerare, även de som inte tillkrävs egentliga resehandlingar (se Pass- och visumbestämmelser). Personer som inte kan eller vägrar styrka sin identitet på anmodan vägras tillträde ombord.


Kredit- och betalkort, valuta

Ombord och i hamnarna kan du betala med EUR och SEK, eventuell växel ges i hamnarna tillbaka i lokal valuta. Följande kredit- och betalkort kan också användas:

 • VISA/Electron (ej ombord)
 • EuroCard
 • MasterCard
 • Diners Club International (ej ombord)
 • American Express
 • finskt bankkort (Finland och ombord)
 • svenskt bankkort (Sverige)

Valuta

Du kan växla valuta och mynt för fartygets automater i kafeteria kassan.


Pass- och visumbestämmelser

Nordiska medborgare:

Nordiska medborgare behöver inte pass för resor inom Norden. För att legitimera sig måste man dock kunna uppvisa ett pålitligt och giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller efter 1.3.1999 utfärdat identitetskort med fotografi (gäller ej tillfälligt identitetskort, underårigas identitetskort som har utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning). Personer som inte vill eller kan bevisa sin identitet och/eller inte vill uppge den vid anmodan, vägras ombordstigning. Observera att man till exempel på hotell och campingplatser enligt Schengen-reglerna måste kunna bevisa sin nationalitet vid anmodan, exempelvis med pass.

Övriga EU-medborgare samt schweiziska medborgare:

Pass eller identitetskort försett med fotografi överensstämmande med EU:s standarder. Av identitetskortet bör framgå giltighetstiden och innehavarens nationalitet. Pass är alltid det mest rekommendabla alternativet.

Medborgare i övriga länder:

Pass samt visum vid behov.

 
 


 

Rökning ombord

Alla allmänna utrymmen inomhus är rökfria.

Med tanke på brandsäkerhet och den allmänna trivseln är rökning tillåten endast på avsett utrymme utomhus försedda med ”Smoking Area” skylt.


Säkerhetsföreskrifter ombord

Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

RG Lines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Sjöfartsverket i Finland.

Bilister bör observera följande:

 • Allt gods i bilen bör fästas ordentligt.
 • Rökning samt uppgörande av öppen eld är förbjudet.
 • Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.
 • Bildäcket är stängt under resan och öppnas efter ankomst.
 • Följ personalens anvisningar på bildäcket och starta motorn först då det är din tur att köra ut.
 • Brännbara vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäcket.
 • Ventilerna på husvagnars och –bilars gasflaskor bör vara stängda under resan.

Tillbaka upp på sidan.


Sällskapsdjur

Hundar och katter kan medföras och vistas i avsett utrymme under transporten. Meddela vid bokningen om husdjur medtas, eftersom antalet platser per avgång är begränsat.

Medtag egna vatten- och matkärl.

Observera gällande införselbegränsningar. Kontrollera med din veterinär!


Tidsskillnad och tid ombord

Avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. Då klockar är 13.00 i Finland är den 12.00 i Sverige.

Ombord används finsk tid.

Tillbaka upp på sidan.


Transportvillkor för passagerare

Öppna länk till allmänna transportvillkor för passagerare, resgods och medhavda fordon.

 
 


 

Åldersgränser

För ungdomar som reser ensamma med RG Line gäller följande:

Reguljär ruttrafik: 18 år

Undantag: 15-17-åring kan resa ensam utan sin förälders eller annan vuxen persons beledsagande på ruttresa om han/hon har ett skriftligt, av vårdnadshavaren undertecknat tillstånd.

RG Line skall alltid ha möjlighet att per telefon kunna kontrollera tillståndet under hela resan från fartygets avgång till ankomsten i destinationshamnen. Vårdnadshavaren skall överväga om den unga personen skall ha följeslagare/mottagare.

Den unga personen företer tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

Ungdomar yngre än 15 år tillåts inte resa ensamma.

Kommentering avstängd

Comments are closed.