Transportvillkor

Transportvillkor för passagerare och deras resgods

1. Bortfraktare

RG Line Oy Ab är bortfraktare enligt transportavtal, styrkt genom biljetten som innehåller gällande transportvillkor mellan RG Line Oy Ab och passageraren.

2. Tillämplig lag

Transportavtalet regleras av bestämmelserna i antingen den finska eller den svenska sjölagen  beroende på vilken av dem som är tvingande på den ort, där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist. Om ingen av dessa lagbestämmelser är tvingande på denna ort, gäller de lagbestämmelser, som är tvingande på denna ort angående transport av passagerare och resgods (inkluderar här och nedan i dessa villkor medhavda fordon och handelsgods) till sjöss. Om inga lag bestämmelser är tvingande vid transport av passagerare och deras resgods på den ort där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist eller på ort, där annan domstol godkänner jurisdiktion bör bestämmelserna i Atenkonventionen från 1974 om sjöbefordran av passagerare och deras resgods tillämpas på transportavtalet.

3. Jurisdiktion

Talan om ansvarighet på grund av avtal om sjötransport av passagerare och deras resgods får väckas enligt kärandens val vid domstol: a) för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse; b) för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten. Om lagbestämmelserna i den svenska sjölagen tillämpas enligt klausul 2 ovan får tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol enligt kapitel 21 paragraf 4,mom 1 punkter 3 och 4 i den svenska sjölagen. Om lagbestämmelserna i Atenkonventionen tillämpas enligt klausul 2 ovan kan tvisten också avgöras enligt kärandens val av domstol enligt artikel 17,mom.1(c)och (d).

4. Tillämpningsområde

Dessa transportvillkor och tillämpliga lagbestämmelser enligt klausul 2 ovan skall gälla vid sjötransport av passagerare och resgods. Sjötransporten täcker den period passageraren, resgods och medhavda fordon befinner sig i bortfraktarens terminal på avgångsorten, ombord på fartyget och i bortfraktarens terminal på bestämmelseorten. Dessa transportvillkor och lagbestämmelser skall inte tillämpas på andra tjänster eller avtal mellan passageraren och RG Line Oy Ab utöver sjötransporten såsom stadgat ovan.

5. Biljetter och fartyg

Biljetter som styrker transportavtalet, måste uppvisas vid incheckningen i bort fraktarens terminal på avgångsorten. Passageraren får ej till annan överlåta sin rätt enligt biljetten. Den som på annans vägnar anskaffat en biljett, skall anses ha haft fullmakt att på dennes vägnar godkänna dessa transportvillkor. Bortfraktaren är ej skyldig att betala ersättning för stulen, borttappad eller förstörd biljett. Bortfraktarens och passagerarens rätt att häva transportavtalet är definierat i lagbestämmelserna enligt klausul 2 ovan. Bortfraktaren har rätt att utföra transporten med annat än annonserat eller i biljetten angivet fartyg.

6. Restriktioner beträffande resgods

Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra resgods som kan förorsaka fara eller medföra väsentlig olägenhet för terminalen, fartyget, liv eller annat resgods, handresgods eller last. Bortfraktaren har rätt att föra iland, eller oskadliggöra och förstöra sådant resgods på passagerarens bekostnad och utan något som helst ansvar från bortfraktarens sida. Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra levande djur utan särskild överenskommelse med bortfraktaren. Bortfraktaren har rätt av säkerhetsskäl att inspektera passagerarens resgods, såväl i terminalen som ombord.

7. Bortfraktarens ansvar

Bortfraktarens ansvar regleras enligt tillämplig lag under klausul 2 ovan och är alltid begränsat såsom fastställts och till det belopp som anges i tillämpliga lagbestämmelserna eller Atenkonventionen igenom 29.3 1990 tilläggsprotokoll ändrade betydelse. Bortfraktarens ansvar är också begränsat enligt de lagbestämmelser eller den internationella konvention som gäller begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som är tillämpligt på den ort där den behöriga domstolen har sin hemvist enligt klausul 3 ovan. Bortfraktaren svarar ej för skador, förlust eller utgifter på grund av dröjsmål, oavsett hur dessa är förorsakade och vilka uppstått innan på börjad eller efter avslutad sjötransport av passagerare och deras resgods och fordon enligt klausul 4 ovan.

8. Bortfraktarens ansvar för medhjälpare, agenter och självständiga underleverantörer

Om någon åtgärd riktas direkt mot fartygets ägare, dess befälhavare, besättning eller medhjälpare, agent eller självständig underleverantör, eller mot någon som har intresse i fartyget, skall denne ha rätt att åberopa samma försvar och ansvarsbegränsningar som bortfraktaren. Då bortfraktaren sluter transportavtal görs detta icke uteslutande för egen del utan även som agent och fullmäktig för sådana personer, som skall anses vara eller bedömas bli parter av transportavtalet. De sammanlagda belopp som kan ersättas av bortfraktaren och andra medhjälpare skall under inga omständigheter överskrida de begränsningar som anges i transportavtalet och tillämpliga lagbestämmelser i enlighet med klausul 2 ovan.

Kommentering avstängd

Comments are closed.