Kuljetusehdot

 

Matkustajia ja heidän matkatavaroitaan koskevat kuljetusehdot

1. Rahdinottaja

Rahdinottaja on RG Line Oy Ab. Kuljetusehdot sisältävän matkalipun osoittama kuljetussopimus on RG Line Oy Ab:n ja matkustajan välinen.

2. Sovellettava laki

Kuljetussopimukseen sovelletaan joko Suomen Merilain tai Ruotsin Merilain  määräyksiä riippuen siitä, minkä määräykset ovat pakottavasti voimassa näiden kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla. Mikäli minkään edellä mainitun lain määräykset eivät ole pakottavasti voimassa kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla, sovelletaan ao. tuomioistuinta velvoittavan lain matkustajien ja heidän matkatavaroidensa (sisältäen tässä ja jäljempänä myös mukana seuraavat ajoneuvot ja käsimatkatavarat) kuljetusta koskevia määräyksiä.

Elleivät mitkään lain määräykset ole pakottavasti voimassa matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetuksessa näiden kuljetusehtojen tarkoittaman paikkakunnan tai minkään muun paikkakunnan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, sovelletaan kuljetussopimukseen Ateenan Sopimusta vuodelta 1974, sen 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, koskien matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamista meritse.

3. Tuomiovalta

Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan pätevällä tuomioistuimella.

a) vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijaintipaikkakunnalla

b) aluksen sopimuksenmukaisella lähtö- tai määräpaikkakunnalla.

Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ruotsin Merilakia, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään Ruotsin Merilain 21 luvun 4 §:n 1 momentin kohdissa 3 ja 4.

Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ateenan Sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään artiklassa 17, kohdassa 1 (c) ja (d).

4. Soveltamisala

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa kuljettamiseen meritse sovelletaan kuljetussopimuksen ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä. Merikuljetus käsittää ajan, jonka matkustaja ja hänen matkatavaransa ovat rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa, aluksella ja rahdinottajan terminaalissa määräsatamassa.

Kuljetussopimusta ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä ei sovelleta muihin palveluihin eikä sopimuksiin, jotka on tehty matkustajan ja RG Line Oy Ab:n välillä kuljetussopimuksen lisäksi

5. Matkaliput ja alus

Kuljetussopimuksen olemassaolon osoittava matkalippu on esitettävä lipuntarkastuksessa rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa. Matkustaja ei saa siirtää toiselle henkilölle matkalippuun perustuvia oikeuksiaan. Sen, joka on hankkinut matkalipun toisen henkilön puolesta, on katsottava olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henkilön puolesta.

Rahdinottajalla ei ole velvollisuutta maksaa takaisin varastetun, kadonneen tai tuhoutuneen matkalipun hintaa. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai lipussa mainitulla aluksella.

6. Matkatavaroita koskevat rajoitukset

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella tai ilman omaa vastuutaan viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara.

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle eläviä eläimiä ilman nimenomaista, rahdinottajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

Rahdinottajalla on oikeus turvallisuussyistä tarkastaa matkustajan matkatavarat niin terminaaleissa kuin aluksellakin.

7. Rahdinottajan vastuu

Rahdinottajan vastuu määritellään yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa. Rahdinottajan vastuu ja korvattavat rahasummat on aina rajoitettu sovellettavan lain tai Ateenan Sopimuksen määräysten, niiden 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, mukaan.

Rahdinottajan vastuu on rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen lain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan yllä olevan kohdan 3 mukaan määritellyssä tuomioistuimessa.

Rahdinottaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai myöhästymisestä johtuvista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen matkustajien tai heidän matkatavaroidensa edellä kohdassa 4 määritellyn merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jälkeen.

8. Rahdinottajan palveluksessa olevien henkilöiden. agentin ja itsenäisten sopimuskumppaneiden vastuu

Jos aluksen omistajaa, päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä sama oikeus vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajalla kuljetussopimuksen ja edellä olevassa kohdassa 2 mainitun, kulloinkin sovellettavan lain perusteella ikään kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka ovat tai joiden voidaan katsoa tässä suhteessa olevan kuljetussopimuksen sopimusosapuolia.

Rahdinottajan ja yllämainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on määritelty kuljetussopimuksessa ja edellä olevan kohdan 2 perusteella sovellettavassa laissa.

Kommentit poissa käytöstä

Comments are closed.